RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – art 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Klaudia Wojda właściciel i pośrednik w obrocie nieruchomości, posiadająca ubezpieczenie zawodowe OC nr. 1015418296, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą McHOUSE Nieruchomości Klaudia Wojda, ul. Sienkiewicza 4/1, 39-300 Mielec, tel. 605 355 688, adres e-mail: biuro@mchouse.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzaną będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

• w celu realizacji umowy o świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży, kupna, wynajmu, najmu nieruchomości  i świadczenia pomocy prawnej, w tym dokonywania przewidzianych prawem czynności we wszelkiego rodzaju procedurach (w szczególności administracyjnej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e RODO,

• w celu realizacji naszych uzasadnionych prawnie interesów w postaci: dochodzenia i obrony przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami (w tym dokonywania przelewu wierzytelności), marketingu bezpośredniego usług naszych oraz naszych partnerów (chyba, że wyrażą bądź wyrazili Państwo sprzeciw wobec takich działań), rozwijania oraz ulepszania naszych usług, rozliczania osób u nas zatrudnionych lub współpracujących z realizacji powierzonych im zadań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

• w celu spełnienia przewidzianych prawem obowiązków – w szczególności w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ustroju rolnym, ustawy o prawie wodnym, ustawie o prawie budowlanym i prowadzenia dokumentacji rachunkowej oraz udzielania informacji uprawnionym organom wysuwającym takie żądanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączni podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj:

 • osobom u nas zatrudnionym, współpracującym, nabywcom/zbywcom nieruchomości, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług księgowych, notariuszom oraz osobom zatrudnionym w kancelariach notarialnych oraz prawnych, geodetom, pracownikom administracji państwowej (np. Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo, Urząd Skarbowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Rejestr Gruntów, Leśnictwo Miejskie, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządcy Nieruchomości), doradcom finansowym, ogłoszeniowym portalom internetowym, dostawcom oprogramowania (w szczególności typu CRM) nSoft ul. Drobnika 12-14, 60-693 Poznań, dostawcom usług telekomunikacyjnych, naszym podwykonawcom oraz podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę prawną lub windykacyjną.

 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do wykonania usług,  później zaś – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy Państwem a nami z tytułu wykonania łączącej nas umowy lub do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z łączącą nas umową, w zależności od tego, który z terminów w odniesieniu do konkretnych danych będzie dłuższy.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych                                  w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO

(w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).

W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego a w pozostałych przypadkach ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: biuro@mchouse.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych zasadniczo jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do celów świadczenia usług na Państwa rzecz. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których odmowa podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwi dokonanie czynności podejmowanych w Państwa interesie co może doprowadzić do nie dojścia do skutku umowy leżącej po Państwa stronie.
W przeważającej mierze przetwarzamy takie Państwa dane, które sami Państwo nam podali.

 • imię, nazwisko
 • PESEL,
 • Adres zameldowania
 • Dane pełnomocnika
 • Dane firmy (nazwa, adres, NIP, KRS, REGON,)
 • Dane z dowodu ( seria i numer, przez kogo wydany, data ważności)
 • Telefon, e-mail

Related Posts

Porównaj

Enter your keyword